Category: Aditivi

Aditivi su tvari poznatog kemijskog sastava koji se konzumiraju kao hrana, niti su tipičan sastojak hrane, ali se dodaju u hranu sa svrhom poboljšanja tehnoloških i senzorskih svojstava. Aditivi se dodaju hrani u tehnološkom postupku proizvodnje, tijekom pripreme, obrade, prerade, oblikovanja pakiranja, transporta i čuvanja.